ปืนโครงการสวัสดิการกรมการปกครอง (สน.สก) ร้านปืนชัยรัตนา (นนทบุรี)

(1/5) > >>

Daydream:
โครงการจัดหาอาวุธปืน สำหรับข้าราชการ ทหาร ตำราจ พนักงานของรัฐและหน่วยงานที่ร่วมโครงการ
โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (สน.สก)

 เพียงมีใบ ป.3(ระบุ  สวัสดิการกรมการปกครอง(สน.สก.))

เอกสารที่ต้องการ
1. สำเนาบัตรข้าราชการ 2 ชุด (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน   2 ชุด (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

สนใจติดต่อ 080-2948686 (บัส) Rakkitar.lw@gmail.com


ปืนที่มีอยู่และสามารถรับของได้เลย

GLOCK

1. GLOCK 17 GEN-4                                           

2.GLOCK 19 GEN-4                                            
                    
3.GLOCK 26 GEN-4                                            

CZ

1. CZ 75 SP-01 SHADOW.          

2. CZ 75 P-01                          

3. CZ 92.                                

รูป ราคาและรายละเอียดต่างๆพรุ่งนี้มาเต็มที่ครับsuriyan:
ครับแล้วผมทำงานอยู่ประปา นี่ต้องใช้อะไรบ้างครับและมีรุ่นอื่นอีกไหมครับอยากได้รูปและราคาครับ
ถ้าไงขอรายละเอียดด้วยนะครับอยากได้รุ่นที่หากระสุนง่ายและราคาถูก champ19111@hotmail.com

metro_zero:
มีแค่นี้หรอครับ cz มะเห็นลงราคา

Daydream:
หน่วยงานที่มีสิทธิ์สั่งซื้อ อาวุธปืน โครงการ สน.สก. ได้


ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
สมาชิก อส.ผู้บริหาร / สมาชิกและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ทั้งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
และส่วนราชการที่กรมการปกครองอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ได้แก่

ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้พิพากษา
สำนักงานอัยการ และสำนักงานอัยการสูงสุด บุคลากรองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมสรรพสามิต
กรมศุัลกากร
กรมสรรพากร
กรมราชทัณฑ์
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานศาลปกครอง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง และผู้พิพาษา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. กรมการปกครอง
3. กรมพัฒนาชุมชน
4. กรมที่ดิน
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
6. กรมโยธาธฺการและผังเมือง
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยรัฐวิสาหกิจ

1. การประปานครหลวง
2. การประปาส่วนภูมิภาค
3. การไฟฟ้านครหลวง
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. องค์การตลาด

องค์กรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ

1. ปปช.
2. กกต.
3. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
4. ผู้ตรวจการแ่ผ่นดิน


Daydream:
อ้างจาก: suriyan ที่ กรกฎาคม 08, 2011, 09:01:48 PM

ครับแล้วผมทำงานอยู่ประปา นี่ต้องใช้อะไรบ้างครับและมีรุ่นอื่นอีกไหมครับอยากได้รูปและราคาครับ
ถ้าไงขอรายละเอียดด้วยนะครับอยากได้รุ่นที่หากระสุนง่ายและราคาถูก champ19111@hotmail.com

.   

หากยังไม่มีใบอนุญาติ ป.3(หากมีแล้วแค่ยื่นเอกสารที่กล่าวไว้ด้านบน ก็สามารถซื้อได้ทันทีครับ)

เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน                           
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ                           
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                           
  - ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ  และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต                           
     ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                           
  - ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป                           
  - ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ครับว่ามีความยากน้อยเพียงใด                           

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป